Phát Triển Bền Vững

Môi Trường, Xã Hội và Quản Trị

Tính bền vững là sự quan tâm của chúng tôi

Chúng tôi cam kết hướng tới một doanh nghiệp sản xuất bền vững. Chúng tôi có tư duy gìn giữ, nuôi dưỡng, phát triển từ sản xuất đến con người và xã hội.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi, tính bền vững lấy con người làm trọng tâm. Hài hòa lợi ích với các bên liên quan là cam kết lâu dài của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng và phát triển các chương trình mục tiêu hướng đến sự an toàn của công nhân viên và khách hàng. Tạo ra một nền văn hóa nơi mà mọi người được khuyến khích phát triển tư duy, đóng góp vai trò và giá trị của mình.

Môi Trường

Các vấn đề môi trường có thể bao gồm các chính sách về khí thải của doanh nghiệp, sử dụng năng lượng, chất thải, ô nhiễm, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Ngay từ đầu, chúng tôi đã đặt mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp bền vững không gây hại môi trường. Chúng tôi đưa các giá trị của hoạt động kinh doanh bền vững vào công việc hàng ngày của mình. Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển các phương pháp sản xuất sản phẩm của mình, khai thác năng lượng xanh ( điện mặt trời áp mái) để giảm lượng khí thải carbon. Chúng tôi tin rằng việc làm này sẽ mang lại ý nghĩa và sự hài lòng hơn về phía khách hàng, cộng đồng và thế hệ tương lai của chúng tôi.
1. Hạn chế các chất ô nhiễm, hóa chất độc hại.
2. Giảm phát thải khí nhà kính và lượng khí thải CO2.
3. Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.
4. Giảm chất thải.

Xã Hội

Các khía cạnh xã hội xem xét mối quan hệ của công ty với các bên liên quan, bên trong và bên ngoài.
1. Chúng tôi vận hành một chuỗi cung ứng có ý thức trách nhiệm cao.
2. Có chính sách bảo vệ chống lại hành vi sai trái.
3. Chế độ trả lương 3P (Vị Trí, Con Người và Thể Hiện).

Quản Trị

Đảm bảo số liệu thống kê minh bạch và chính xác theo chuẩn mực kế toán, theo đuổi tính liêm chính và khả năng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo, hội đồng quản trị và các cổ đông.
1. Đa dạng thành phần, độ tuổi trong ban điều hành.
2. Thực thi sự minh bạch trong doanh nghiệp.

Cam Kết

Chúng tôi cam kết trở thành một doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi chịu trách nhiệm với các chỉ số hoạt động và các mục tiêu tài chính hàng năm.

Hãy Tham Gia Cùng Nhau

Sứ Mệnh
Phát Triển Bền Vững

Liên Hệ