Cải tiến cách thức và phương pháp xây dựng KPIs 2019

Thứ tư, 05/06/2019, 10:24 GMT+7

Sau 03 năm kiên trì triển khai việc xây dựng và đo lường khả năng hoàn thành mục tiêu và chất lượng công việc của cá nhân và tập thể, hầu hết chúng ta, đặc biệt là những người ở vị trí lãnh đạo và quản lý đều có thể nhìn thấy những bước tiến rõ rệt thông qua các chỉ số tài chánh và những mục tiêu đã đạt được. Các kết quả đó phản ánh đúng thực lực của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không nên vì thế mà “ngủ quên”, mà phải luôn hướng đến cái tốt nhất có thể. Và hành động đầu tiên chính là cải tiến cách thức và phương pháp xây dựng KPIs trong năm 2019 này.

Tại sao? Mục đích của việc cải tiến là gì? Cải tiến sẽ kỳ vọng mang lại kết quả như thế nào?  Những khó khăn nào có thể phát sinh trong quá trình cải tiến? Kết quả cải tiến sẽ mang lại lợi ích gì cho mỗi cá nhân và cả tập thể?

Bản chất của việc cải tiến là thúc đẩy công việc ngày càng hoàn thiện - giảm những gì cần giảm, tăng những gì cần tăng, và giữ nguyên những thứ cần duy trì. Việc xác lập các mục tiêu về Tài chánh, Khách hàng, Quy trình và Học tập phát triển giúp cho cá nhân và tập thể lập kế hoạch hành động một cách cụ thể. Nó giúp cho chúng ta loại bỏ được những mục tiêu mang tính định tính (không thể đo lường) và tập trung hơn vào những mục tiêu chính mang tính định lượng để có thể đo lường hiệu quả thực sự. 

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả công việc, trong năm 2019, chúng ta sẽ cải tiến về tỷ trọng trong việc xây dựng và đăng ký mục tiêu theo hướng phù hợp với công việc chuyên môn của từng phòng ban chuyên môn. Cụ thể có 2 nhóm chính: 

•   Tỷ trọng : 50/10/30/10

Tỷ trọng này sẽ áp dụng cho các phòng ban trong chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo chất lượng lưu thông hàng hóa & dòng tiền từ đầu vào đến đầu ra gồm: Phòng Tiếp thị & Bán hàng, Điều hành sản xuất, Cung ứng, Kế toán tài chánh và  Kỹ thuật.
Trong đó, tỷ trọng về Tài chánh được điều chỉnh tăng, tỷ trọng về Quy trình được điều chỉnh giảm  và 02 tỷ trọng còn lại là Khách hàng và Học tập phát triển được duy trì.

•   Tỷ trọng : 30/10/50/10

Tỷ trọng này sẽ áp dụng cho các phòng ban trong chuỗi hậu cần nhằm đảm bảo chất lượng về hệ thống, sản phẩm và con người gồm: Phòng Hành chánh nhân sự, QC, QA, các phân xưởng sản xuất.
Trong đó, tỷ trọng về Tài chánh được điều chỉnh giảm, tỷ trọng về Quy trình được điều chỉnh tăng và 02 tỷ trọng còn lại là Khách hàng và Học tập phát triển được duy trì.

“Những gì chúng ta kiên trì thực hiện sẽ trở nên dễ dàng hơn – không phải vì bản chất công việc đã thay đổi, mà là khả năng thực hiện công việc ấy của chúng ta đã tăng lên” - Ralph Waldo Emerson

Mọi yêu cầu thay đổi đều chứa đựng sự thách thức, chỉ những người có thái độ, tính cách và năng lực làm việc thực sự tốt mới thấu hiểu được giá trị đích thực của những sự thay đổi mà sẵn lòng tham gia, đóng góp một phần giá trị của mình trong chuỗi giá trị của tổ chức. Một tổ chức muốn phát triển theo chiều hướng đi lên luôn cần sự chung tay của tất cả các thành viên, và sau cùng mỗi thành viên đều được thụ hưởng giá trị của sự đi lên đó. 

NHQ

TAG:

Ý kiến của bạn